Klub podjavorinských rodákov v Bratislave
 Udalosti
  • 123 čítaní / zobrazení

               Zakladelia Klubu podjavorinských rodákov v Bratislave.                        .


         Všetkým štyrom bol udelený titul  "Významná osobnosť podjavoriny
.
 

           alter xxxxxxx                                            

            Jaroslav Zelko                 Milan Štefanovič                        Ján Magál                  Dušan Haruštiak.
 

  • Ing. Jaroslav Zelko, CSc.   z lubinských kopaníc.
  • Prof. JUDr. Milan Štefanovič, DrSc.  z Moravského Lieskového.
  • Ing. Ján Magál, CSc.    z Podvišňového, kedysi  lieskovskych, teraz bzinských kopaníc. 
  • Univ. prof. D. DRr. Dušan Haruštiak Dr.SC  z Lubine.

.

        Každý niekam patrí, každý je niekde doma a každý má niekde svoje korene. Je to práve o koreňoch, ktoré viedli našich krajanov – nadšencov k prvým krokom  pri zakladaní Podjavorinskej rady.
      Inšpirovaní
Spolkom podjavorinských akademikov z roku 1929 a podľa vzoru Kruhu Myjavcov a Krúžku Cechu Tatarôv z Brezovej pod Bradlom pôsobiacich v Bratislave, bolo 7.1.1980 založené Združenie Podjavorinčanov ako iniciatívne neformálne regionálne fórum rodákov z podjavorinských obcí Lubina, Bzince pod Javorinou a Hrušové, Moravské Lieskové, Dolné Srnie, Bošáca a Nová Bošáca, žijúcich v Bratislave a jej okolí, pričom sa neuzatváralo iba do tohoto rámca obcí. Združenie aktivizuje všetkých, ktorí udržiavajú s podjavorinským krajom a jeho ľudom dobré vzťahy, žičia mu, vážia si ho, chcú prispieť k jeho všestrannému, hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju. Cieľom Združenia je pestovať medzi našimi rodákmi hlboké a úprimné priateľstvá, zušľachťovať zväzky spolupatričnosti, vzájomnej dôvery a ďalej prehlbovať a rozvíjať tradície, na ktoré je podjavorinský región taký bohatý a ktoré sú hlboko zakorenené vo vedomí a pocitoch nášho ľudu. Ťažiskom tejto činnosti je poriadanie folklórnych večerov a plesov krajanov, predstavovanie hudby, piesní, tancov, krojov a zvykov Pojavoriny v Bratislave.
        Tento program prijala Podjavorinská rada 14. 3. 1980, ktorá bola neskoršie premenovaná na Klub podjavorinských rodákov v Bratislave. V praxi to znamenalo cieľavedome posilňovať zväzky s krajanmi v obciach, mestách pod Javorinou, vytvárať zaujímavé príležitosti pre vzájomnú podporu, stretávanie sa v Bratislave i tam doma pod Javorinou.
      Po všetky roky aktivity, činnosť organizoval výbor zložený zo zástupcov – rodákov z Podjavoriny v spolupráci s obcami a aktívnymi občanmi kraja pod Javorinou. Celková činnosť sa začala kontaktmi s cca 600 rodinami a študentmi v Bratislave pochádzajúcimi z nášho kraja. Neskôr sa k spolku pridružili krajania z ďalších obcí a miest – zo Zemianského Podhradia, Nového Mesta nad Váhom, Starej Turej a Hrachovišťa. S niektorými bola lepšia s inými slabšia spolupráca. Nezastupiteľná spolupráca bola a je s Novým Mestom nad Váhom.